Click here to View Government Gazette -   2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017  
Government Gazettes 2013 Total Found: 42.
Number
Date
Abstract
Download
No. 338 (Extraordinary)
14-11-2013
ACT No.30 of 2013
No. 328 (Extraordinary)
08-11-2013
ACT Nos. 21 of 2013 to 29 of 2013
No. 312 (Extraordinary)
30-10-2013
BILLS - Nos. 28 of 2013 - No.29 of 2013 (Issue No. 312A-Tamil)
No. 310 (Extraordinary)
28-10-2013
BILLS - Nos. 23 of 2013 - No.25 of 2013
No. 310 (Extraordinary)
28-10-2013
BILLS - Nos. 23 of 2013 - No.25 of 2013 (Issue No. 310A-Tamil)
No. 309 (Extraordinary)
25-10-2013
BILLS - Nos. 21 of 2013 - No.22 of 2013 (issue No. 309A-Tamil)
No. 307 (Extraordinary)
24-10-2013
L.A. Bill No. 20 of 2013 (English) - Issue No. 307A - L.A. Bill No. 20 of 2013 (Tamil)
No. 291 (Extraordinary)
08-10-2013
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE - NO. 9 OF 2013
No. 276 (Extraordinary)
24-09-2013
THE ANNAMALAI UNIVERSITY ACT, 2013.
No. 263 (Extraordinary)
14-09-2013
TAMIL NADU ORDINANCE No. 4 OF 2013.
No. 261 (Extraordinary)
13-09-2013
ACTS - No. 17 of 2013 - 19 of 2013
No. 255 (Extraordinary)
11-09-2013
TAMIL NADU ORDINANCE No.3 OF 2013.
No. 233 (Extraordinary)
14-08-2013
ACTS: No.26 of 2012 to 40 of 2012
No. 202 (Extraordinary)
12-07-2013
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE - THE NATIONAL FOOD SECURITY ORDINANCE, 2013 - No. 7 OF 2013
No. 197 (Extraordinary)
10-07-2013
Tamil Nadu Assembly ACT No. 16 of 2013
No. 192 (Extraordinary)
04-07-2013
TAMIL NADU ORDINANCE No. 2 OF 2013 - An Ordinance further to amend the Tamil Nadu Tax on Luxuries Act, 1981.
No. 186 (Extraordinary)
01-07-2013
ACTS - Nos. 4 of 2013 to 6 of 2013.
No. 145 (Extraordinary)
29-05-2013
ACTS - No. 10 of 2013 to 15 of 2013.
No. 134 (Extraordinary)
23-05-2013
ERRATA - THE TAMIL NADU APPROPRIATION BILL, 2013 - (L.A. Bill No. 5 of 2013) and THE TAMIL NADU APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2013 - (L.A. Bill No. 6 of 2013).
No. 123A (Extraordinary)
15-05-2013
சட்டமன்றப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 19/2013 - 2013-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 1-ஆம் நாளில் தொடங்குகிற நிதியாண்டின் பணிகளுக்காகவும், நோக்கங்களுக்காகவும், மாநிலத் தொகுதிநிதியத்திலிருந்து தொகைகளை ஒதுக்கீடு செய்ய வகை செய்வதற்கானதொரு சட்டமுன்வடிவு.
No. 123 (Extraordinary)
15-05-2013
L.A. Bill No. 19 of 2013.
No. 121 (Extraordinary)
14-05-2013
L.A. Bills Nos. 16 of 2013 to 18 of 2013.
No. 121A (Extraordinary)
14-05-2013
சட்ட முன்வடிவுகள் - தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி ( இரண்டாம் திருத்தச்) சட்டம் (எண் 16/2013) - தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி ( மூன்றாம் திருத்தச்) சட்டம் (எண் 17/2013) - தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி (நான்காம் திருத்தச்) சட்டம் (எண் 18/2013).
No. 120 (Extraordinary)
13-05-2013
L.A. Bills Nos. 12 of 2013 to 15 of 2013.
No. 120A (Extraordinary)
13-05-2013
சட்ட முன்வடிவுகள் - தமிழ்நாடு வழக்குரைஞர்கள் நலநிதியத் (திருத்தச்) சட்டம் (எண் 12/2013) - தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி (திருத்தச்) சட்டம் (எண் 13/2013) - தமிழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் செய்தல் (திருத்தச்) சட்டம் (எண் 14/2013) - இந்தியக் கூட்டாண்மை (தமிழ்நாடு திருத்தச்) சட்டம் (எண் 15/2013).
No. 117A (Extraordinary)
07-05-2013
சட்டமன்றப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 11/2013 - தமிழ்நாடு முத்திரைச் சட்டமுன்வடிவு, 2013 - கூறுகளின் அமைப்பு.
No. 117 (Extraordinary)
07-05-2013
L.A. Bill No. 11 of 2013.
No. 115 (Extraordinary)
06-05-2013
L.A.Bill No. 9 of 2013 and 10 of 2013 (Issue No. 115A).
No. 94 (Extraordinary)
15-04-2013
BILLS - L.A. Bill No. 7 of 2013.
No. 86 (Extraordinary)
29-03-2013
ACTS - Nos. 5 of 2013 and 6 of 2013.
No. 85 (Extraordinary)
28-03-2013
Bills - L.A. Bill No. 5 of 2013 and 6 of 2013.
No. 10 (Section - 2 (Annexure))
13-03-2013
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையின் சட்ட எண் 39/2012 - தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தை மேலும் திருத்துவதற்கானதொரு சட்டம்.
No. 9 (Section - 2 (Annexure))
06-03-2013
தமிழ்நாடு அவசரச் சட்டம் எண் 14/2012 - தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டத்தை மேலும் திருத்துவதற்கானதோர் அவசரச் சட்டம்.
No. 51 (Extraordinary)
25-02-2013
ACTS - No. 1 of 2013 to 4 of 2013.
No. 38 (Extraordinary)
08-02-2013
L.A. Bill No. 4 of 2013.
No. 38A (Extraordinary)
08-02-2013
சட்டமன்றப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 4/2013 - தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டத்தினை மேலும் திருத்துவதற்கானதொரு சட்டமுன்வடிவு.
No. 36A (Extraordinary)
07-02-2013
சட்டமன்றப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண் 3/2013 - தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட காவல் துறையினருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கீழ்மட்ட அளவிலான பணிகளைச் செய்வதற்கு தனிப்பட்ட சிறப்புக் காவல் இளைஞர் படை ஒன்றினை அமைப்பதற்கு வகைசெய்வதற்கானதொரு சட்டமுன்வடிவு.
No. 36 (Extraordinary)
07-02-2013
Bill No. 3 of 2013.
No. 5 (Section - 2 (Annexure))
06-02-2013
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையின் சட்ட எண் 31/2012 - தமிழ்நாடு ஒளிவுமறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கானதொரு சட்டம்.
No. 30 (Extraordinary)
06-02-2013
Bills Nos. 1 of 2013 to 2 of 2013.
No. 30A (Extraordinary)
06-02-2013
சட்ட முன்வடிவுகள் - அண்ணா பல்கலைக்கழக (திருத்தச்) சட்டம் (எண் 1/2013) - தமிழ்நாடு வழக்குரைஞர்கள் நலநிதியத் (திருத்தச்) சட்டம் (எண் 2/2013).
No. 14 (Extraordinary)
21-01-2013
TAMIL NADU ORDINANCE No. 1 OF 2013.